Vrijeme: 26°C
Jezik:
Nalazite se na: Business Obavijesti

Obavijesti

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI RIBARSKIH VEČERI - IGRANE 2023.

 Turistička zajednica mjesta Igrane, Vrtina 153, Igrane, OIB: 13075682913, zastupana po direktoru Turističke zajednice mjesta Igrane, Vjekoslavu Bakaliću raspisuje

 
J A V N I P O Z I V
 
za podnošenje prijava za sudjelovanje u organizaciji “Zabavno-glazbenih (ribarskih) večeri” za sezonu 2023. godine
 
I.
Pozivaju se ugostitelji, obrti, vlasnici OPG-ova, udruge i sl. s područja mjesta Igrane, da podnesu zahtjev za iskazivanjem interesa za sudjelovanje u organizaciji tradicionalnih sajamskih manifestacija „Ribarskih večeri“ u sezoni 2023. godine.
„Ribarske večeri“ održavaju se:
 
- 05. srpnja; 12. srpnja, 19. srpnja, 05. kolovoza i 30. kolovoza.
 
Mjesto održavanja „Ribarskih večeri“ je na Portu – ispred Uljarske zadruge Igrane.
 
II.
Sudionici organizacije u danima održavanja manifestacije „Ribarske večeri“ mogu imati u gastro ponudi; vino, bezalkoholna pića i lokalne likere, ribu, plodove mora, pršut, sir te ostale dalmatinske proizvode poput slanih inćuna, srdela, suhih smokava, soparnika i slično.
 
Glazbeni dio programa može sadržavati domaće i strane hitove uz obveznu zastupljenost „dalmatinske klapske pisme“.
 
Zabavni dio programa sadržava tradicionalne igre poput potezanja konopa, lojava greda, alka s kariolama, dječja animacija, karaoke i slično.
 
III.
Turistička zajednica mjesta Igrane će sufinancirati program manifestacije „Ribarske večeri“ odabranom sudioniku organizacije sa maksimalnim iznosom od 400,00 eura po manifestaciji nabavkom potrebnog materijala za održavanje iste u skladu s prethodnim dogovorom.
 
Vrijeme održavanja programa je od 20:00 do 24:00 sata.
 
IV.
Prijave s prijedlogom Programa „Ribarskih večeri“ se podnose u digitalnom obliku na elektroničku adresu info@igrane.org . U naslovu maila, jasno napisati „ZA RIBARSKE VECERI“ te naziv prijavitelja. Dalje u mailu, nastavno puno ime Prijavitelja, adresa, broj mobitela/telefona.
Prijave se podnose zaključno s 29.06.2023. do 13:00 sati.
 
V.
Zainteresirani mogu dobiti sve dodatne informacije svaki radni dan u Uredu TZM Igrane, Vrtina 153, putem telefona 021/627-801 ili e-adresu: info@igrane.org .
 
Broj: 30/2023
Igrane, 21. lipnja 2023.
Direktor Tzm Igrane
Vjekoslav Bakalić
 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TZM IGRANE

 Temeljem odredbi članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20),  članaka 1. i 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) i članka 23. stavka 6. i članka 39. stavka 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane (Glasnik Općine Podgora broj 08/2020), Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane donijelo je na svojoj sjednici od 19. ožujka 2022. odluku kojom se raspisuje javni

 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE

TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE

 

Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Direktor/Direktorica Turističke zajednice mjesta Igrane na određeno, puno, radno vrijeme od 4 godine.

 

Broj izvršitelja/izvršiteljica: 1

 

Za direktora/direktoricu može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta Zakona o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete propisane  člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) a odnosi se na obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje:

 

1.  završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

3.  znanje jednog stranog jezika;

4.  znanje rada na osobnom računalu.

 

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice,

izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 

-      životopis,

-      presliku osobne iskaznice,

-      dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrdu visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

-      dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),

 

-      vlastiti prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,

-      preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda, odnosno, vlastita potpisana izjava o aktivnom znanju jednog ili više svjetskih jezika,

-      potvrda ili vlastita potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,

 

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana, od dana objave ovog natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu:

 

Turistička zajednica mjesta Igrane

Turističko vijeće

Vrtina 153

21329  IGRANE

S naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“

 

Prijava mora sadržavati:

-          ime i prezime kandidata,

-          adresu, broj mobitela i e-mail adresu kandidata,

-          naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,

-          specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te

-          potpis kandidata.

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. Svi prilozi (dokazi) uz prijavu mogu se dostaviti preslikani, a po potrebi, od kandidata se može zatražiti i predočenje izvornika.

 

Obavijest o natječaju biti će objavljena na službenoj Internet stranici Turističke zajednice mjesta Igrane www.igrane.org

 

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava te izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice mjesta Igrane izvršiti će Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata, temeljem ovog natječaja, isti može poništiti bez prethodnog obrazloženja te nije odgovorno za štetu uslijed njegovog eventualnog poništenja.

 

 

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

 

 

 

 

 TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE

 

 

 

Igrane, 16. travnja 2022.

Broj: 8-8-1/2022

PRAVILNICI I MJERE VLADE RH - TURISTIČKA PRISTOJBA I ČLANARINA 2021.

 Poštovani iznajmljivači,

obavještavamo vas da je Ministarstvo turizma i sporta donijelo tri pravilnika koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama 09.06.2021., a iste donosimo u nastavku:

 

  1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html) koji na snagu stupa s današnjim danom,
  2. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1225.html) koji na snagu stupa s danom 17.06.2021.,
  3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html) koji na snagu stupa s današnjim danom.

 

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50%  iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.

 

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:

  1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.

*U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice

  1. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.  
  2. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn

 

Iznimno za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:

1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe

 

Osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmire sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.

Nakon navedenog perioda i usklade podataka, točnije 29.06.2021. bit će pokrenut obračun paušalne turističke pristojbe.  

 

Također, napominjemo kako će obračun visine turističke pristojbe po noćenju prema novom cjeniku biti primijenjen od 10.06.2021. Prilikom prvog sljedećeg automatskog obračuna 15.06.2021. bit će vidljiv obračun s novim iznosima.  

 

U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

 

Do trenutka slanja predmetne obavijesti, a vezano za obračun turističke članarine, od Porezne uprave nismo zaprimili odgovor kada će isti biti vidljiv unutar informacijskog sustava Porezne uprave te ćemo vas o tome naknadno obavijestiti.

 

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari), od plaćanja dijela turističke pristojbe oslobađaju se vlasnici plovila i osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) i to 20% paušalnog iznosa turističke pristojbe koja se plaća prema duljini plovila i vremenskom razdoblju boravka na plovilu. Za turističku pristojbu koja je plaćena u razdoblju od 1. siječnja 2021. do stupanja na snagu pravilnika, nautičare se oslobađa plaćanja dijela paušalnog iznosa turističke pristojbe te se produljuje vrijeme važenja plaćene turističke pristojbe za 20% vremenskog razdoblja za koje je pristojba plaćena, ako vrijeme za koje je pristojba plaćena nije proteklo do stupanja Pravilnika na snagu.

 

U privitku dostavljamo tablicu izračuna produljenja perioda za koje je turistička pristojba u nautici važeća.

Nadalje, propisan je novi cjenik turističke pristojbe za nautičare koji dostavljamo u privitku, a isti će se primjenjivati od 17.06.2021.

 

Ljubazno molimo da predmetne obavijesti učinite dostupnim svim dionicima u turizmu na vašem području te da u slučaju eventualnih upita i izračuna produljenja turističke pristojbe nautičara budete na raspolaganju.

 

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na e-mail naplata@htz.hr.

 

S poštovanjem,

 

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska

e. naplata@htz.hr

 

MJERE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - TURISTIČKI SEKTOR

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE (PAUŠAL)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/20) je stupio na snagu 26. ožujka 2020. godine, a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PROMJENJIVOG DIJELA KONCESIJSKE NAKNADE ZA 2019. GODINU ZA KORIŠTENJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA

ODGODA PLAĆANJA STALNOG DIJELA KONCESIJSKE NAKNADE ZA 2020. GODINU ZA KORIŠTENJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 31/2020) stupila je na snagu 19. ožujka 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_31_674.html

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 41/2020) stupila je na snagu 4. travnja 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_854.html

Uredbom o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 12/11, 145/12, 55/19, 31/20, 41/2020), uređuje se postupak, način i uvjeti za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, te kriteriji za određivanje visine i način naplate naknade za koncesiju.

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa dopunom navedene Uredbe promjenjivi dio koncesijske naknade za turističko zemljište u kampovima za 2019. godinu neće se računati prema propisanom modelu nego će iznositi 1,00 kunu. Također, odgađa se naplata stalnog dijela koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske za 3 mjeseca, s 31. kolovoza na 30. studenog 2020. godine.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost temeljem zahtjeva za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa, sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10).

Ministarstvo turizma kao provedbeno tijelo će nastaviti s aktivnostima utvrđivanja visine koncesijske naknade te će obavijestiti obveznike plaćanja o visini stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade čije plaćanje je odgođeno do 30. studenog 2020. godine.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PROMJENJIVOG DIJELA KONCESIJSKE NAKNADE ZA 2019. GODINU ZA KORIŠTENJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU JLS-OVA

ODGODA PLAĆANJA STALNOG DIJELA KONCESIJSKE NAKNADE ZA 2020. GODINU ZA KORIŠTENJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU JLS-OVA

Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Narodne novine, broj 41/20) stupila je na snagu 4. travnja 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_853.html

Uredbom o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 12/11, 41/2020) propisuje se način, postupak i uvjeti procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te način, postupak i uvjeti za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa dopunom navedene Uredbe, promjenjivi dio koncesijske naknade za turističko zemljište u vlasništvu JLS-ova za 2019. godinu neće se računati prema propisanom modelu nego će iznositi 1,00 kunu. Također, odgađa se naplata stalnog dijela koncesijske naknade za turističko zemljište u vlasništvu JLS-ova za 2020. godinu za 3 mjeseca, s 31. kolovoza na 30. studenog 2020. g.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost na turističkom zemljištu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave temeljem zahtjeva iz članka 21. stavka 3. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (Narodne novine, br. 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_887.html

Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu su sljedeće:

- kako bi se spriječilo oglašavanje neregistriranog smještaja, pa tako i boravka neregistriranih gostiju u objektima koji pružaju usluge uređene ovim Zakonom i posebnim zakonom koji uređuje ugostiteljsku djelatnost, internetske platforme obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske

- brisanje uvjeta znanja stranih jezika odnosno poznavanja hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova turističke agencije, te radnog iskustva od jedne godine na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu

- za vrijeme posebnih okolnosti omogućeno je da se za vršitelja poslova voditelja poslova može odrediti osobu koja nema položen stručni ispit za voditelja poslova, a najduže šest mjeseci nakon prestanka posebnih okolnosti

- riješeno je pitanje vezano uz raskid ugovora za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanima koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, na način da putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer (moratorij na raskid ugovora u trajanju od 180 dana od prestanka posebnih okolnosti). Ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava organizator mu mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti

- brisanje odredbe kojom se rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje u Središnji registar, stoga se više ne izdaju rješenja o odobrenju za pružanje usluga već rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, te se tako više neće smatrati da turistički vodiči, samim time što su ishodili rješenje, obavljaju slobodno zanimanje u smislu propisa o radu i poreznih propisa. Time se omogućuje zaposlenim osobama, studentima i umirovljenicima da dodatno ostvaruju prihode od pružanja usluga u turizmu, a nezaposlenim osobama da ostvare prava u slučaju nezaposlenosti.

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (Narodne novine, br. 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti su sljedeće:

- produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2021. godine (riječ je o objektima koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku)

- davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada je riječ o obvezama ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

- prolongiraju se rokovi za rekategorizaciju hotela i kampova - postupci ponovne kategorizacije koju po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo turizma, a kojoj je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije u vrijeme trajanja i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, pokrenut će se po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti umjesto u roku od četiri godine od ishođenja rješenja

- propisuje se nastavak obavljanja djelatnosti ugostitelja koji su ishodili rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli” i “Kampovi”) koji su ishodili rješenje za vrstu, ali još nisu rješenje o kategoriji objekta) do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske

- rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:

- 8.4.2022. - ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.

- 8.4.2023. - ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.

- 8.4.2024. - ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (Narodne novine, br. 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_885.html

Dopune Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma su sljedeće:

- propisuje se mogućnost zaduživanja turističkih zajednica, ukoliko turističko vijeće donese takvu odluku, uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i bankovnu garanciju općine, grada ili županije za čije je područje turistička zajednica osnovana

- u 2020. i 2021. godini neće se primjenjivati odredba koja određuje iznos koji se u odnosu na ukupne prihode može koristiti za troškove plaća zaposlenih u turističkoj zajednici

- propisuje se produženje mandata članovima tijela turističkih zajednica. Članovima tijela kojima je istekao mandat daje se privremena ovlast da nastave obavljati te poslove do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora, a članovima tijela kojima nije istekao mandat produljuje se vrijeme trajanja mandata do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (Narodne novine, br. 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_886.html

Dopune Zakona o turističkoj pristojbi su sljedeće:

- daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije uredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe i rokove uplate turističke pristojbe

- daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti može prenamijeniti sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice

- za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja

KRATAK VODIČ NAMIJENJEN GRAĐANIMA (REZIDENTIMA) IZNAJMLJIVAČIMA ZA ISPUNJAVANJE POREZNIH OBVEZA

 1. Kada se iznajmljivač mora javiti u Poreznu upravu?


Nakon što je građanin-rezident (dalje u tekstu: iznajmljivač) ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (od Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Za​greba) potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana
[1] od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).​


2. Tko i kako utvrđuje paušalni porez na dohodak?


Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obveznik kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je iznajmljivač po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

 

·         da iznajmljivač nije po osnovi iznajmljiva​nja obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) prema Zakonu o PDV-u 

·         da iznajmljivač ima odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost 

·         da iznajmljivač po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od samostane djelatnosti kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga

·         da iznajmljivač iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno i/ili da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih jedinica odnosno do 30 gostiju istodobno.

​3. Što ako se ne ispunjavaju navedeni uvjeti?

Iznajmljivač koji ne ostvaruje sve navedene uvjete, a ostvaruje dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova, dohodak i porez na dohodak utvrđuju se na način propisan za samostalne djelatnosti.

4. Kako se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak?

Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem koje donosi nadležna ispostava Porezne uprave. Rješenjem utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirezu porezu na dohodak je konačan porez pa po toj osnovi se ne može podnijeti godišnja porezna prijava.
Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu i/ili objektu za robinzonski smještaj, i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Visina paušalnog poreza ne može iznositi manje od 150,00 kn, a niti više od 1.500,00 kn. Ukoliko predstavničko tijelo ne donese odluku o visini paušalnog poreza (po krevetu / smještajnoj jedinci u kampu / smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam) visina paušalnog poreza određuje se u iznosu od 750,00 kn.

 

Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima

= broj kreveta/smještajnih jedinica x paušalni porez

Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak. 

 

 

5. Kada se plaća paušalni porez na dohodak?

 

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaća se tromjesečno odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

 

 

6. Što se događa kod prestanka odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu ili se tijekom godine promjeni broj kreveta ili smještenih jedinica?

 

Kada nadležni ured tijekom godine donosi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu ili rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojima je iznajmljivač imao Rješenje o odobrenju.

Ukoliko iznajmljivač tijekom godine promjeni broj kreveta ili broj smještenih jedinica u kampu (povećanje i smanjenje kapaciteta temeljem izdanih rješenja nadležnih ureda), Porezna uprava će s 1. siječnjem sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje i donijeti novo.

 

 

7. Mora li iznajmljivač izdavati račune?

 

Iznajmljivač kojem je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak ostvaren od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova dužan je izdavati račune za obavljene usluge. 

 

Račun mora obvezno sadržavati slijedeće elemente:

1.      broj i nadnevak izdavanja

2.      ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.)

3.      ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena​

4.      količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga

5.      ukupni iznos naknade 

Napomena: oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

 

Računi se izdaju u najmanje dva primjerka. Obveznici godišnjeg paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organiziranja kampova ne moraju fiskalizirati račune što ih ispostavljaju za obavljene usluge.

 

 

8. Koje poslovne knjige treba iznajmljivač voditi?

 

Iznajmljivač je dužan voditi Evidenciju o prometu (Obrazac EP) u koju se upisuje ukupni iznos iskazan na izdanim računima. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. 

 

 

9. Da li je iznajmljivač dužan plaćati turističku članarinu?

 

Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama iznajmljivač je obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama. Iznajmljivač je dužan do kraja veljače za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati prijavu turističke članarine, koja se obračunava temeljem Evidencije o prometu. ​

 

10.       Što ako se nekretnina u istom razdoblju iznajmljuje turistima i za stanovanje?

 

Propisano je da porezni obveznik-građanin, koji obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu tj. iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda kojim je odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i po toj osnovi utvrđuje godišnji dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, a u istom razdoblju od iste nekretnine ostvaruje dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa obveznik je plaćanja poreza po obje osnove.

 

Primjer: 

Iznajmljivač ima rješenje nadležnog ureda za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje se odnosi na cijelu 2020.g. (kategorizaciju), te je upisan u registar poreznih obveznika po toj osnovi slijedom čega mu je izdano rješenje Porezne uprave o utvrđenom godišnjem dohotku i porezu na dohodak po toj osnovi. 

Iznajmljivač, u razdoblju „izvan sezone“ iznajmljuje istu nekretninu/smještajnu jedinicu temeljem ugovora o najmu. Dohodak po osnovi najamnine je dužan prijaviti Poreznoj upravi kako bi se rješenjem utvrdila obveza plaćanja poreza na dohodak i po toj osnovi.

Primjerice, iznajmljivač iznajmljuje sobu cijelu godinu na slijedeći način: 

 

·         u razdoblju od 1. siječnja do 30. svibnja 2020. sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu 

·         u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. iznajmljuje sobu turistima 

·         u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2020 sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu. 

U navedenom primjeru je u 2020. iznajmljivač dužan plaćati godišnji paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja i smještaja u turizmu te plaćati porez na dohodak ostvaren od najamnine.

 

Važno: Od 1.1.2020. godine porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi. Slijedom navedenog, uplatni računi su računi lokalne jedinice gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.

 

 

PDV

 

Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti iznajmljivač. Ukoliko iznajmljivač posluje isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) nije u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu mora obračunati i platiti hrvatski PDV. Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač ne upisuje u registar obveznika PDV-a. Iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektroničkim putem pa je potrebno imati ili elektroničku osobnu iskaznicu ili od FINA-e zatražiti digitalni certifikat. Više informacija o digitalnom certifikatu i preuzimanju istoga možete pronaći ovdje. Iznajmljivači koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku. 

 

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV  i Obrazac PDV-S​ treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojoj je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana  u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj). ​

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije​
 ​

Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije i iz trećih zemalja


Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu


Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu


Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu

 
Obveza PDV identifikacijskog broja


Nema obveze PDV identifikacijskog broja


Obveza PDV identifikacijskog broja

Predati PDV i PDV-S obrasce
Predati PDV obrasce
Ne predaje se PDV-S

Predati PDV i PDV-S obrasce (u ovom slučaju u obrascu PDV-S iskazuje se samo usluga koju su obavili porezni obveznici iz država članica EU)

Primjer obračuna i popunjavanja obrazaca PDV i PDV-S 

 

Upute za plaćanje PDV-a:

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun. IBAN primatelja: HR1210010051863000160   

MODEL: HR68

Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

​ 

·         ​Tablični prikaz visina paušala po jedinicama lokalne samouprave​

·         ​Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak​​​

 

[1] rok do 8 dana se odnosi za sve promjene koje utječu na poreznu osnovicu (prestanak, promjena broja kreveta i sl.)

Prijava gostiju 01.05. do 31.10.2019.

 POŠTOVANI OBVEZNICI PRIJAVE GOSTIJU U SUSTAV E-VISITOR,

 
PRIJAVE GOSTIJU, PRIJATELJA I RODBINE JE MOGUĆE IZVRŠITI NA RAČUNALNOM TERMINALU TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE SVAKI RADNI DAN OD 08:00 DO 20:00 SATI.
POTREBNO JE DONIJETI VAŽEĆU ISPRAVU OSOBA KOJE ŽELITE PRIJAVITI, SVOJE OSOBNE PODATKE ZA PRIJAVU U SUSTAV I TAN LISTU.
U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA DJELATNICI TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE NISU DUŽNI IZVRŠITI PRIJAVE UMJESTO OBVEZNIKA ALI MU MOGU POMOĆI PRILIKOM UNOSA PODATAKA U SUSTAV E-VISITOR.

OBAVIJEST ČLANOVIMA TZMI

 OBAVIJEST

 
Poštovani/e članovi/ce Turističke zajednice mjesta Igrane,
 
U procesu smo redizajna, optimizacije i nadopune službene Internet stranice www.igrane.org.
Molimo sve članove/ce da dostave u turistički ured (osobno ili poštom na adresu: Vrtina 153, 21329 Igrane) ili pošalju na email: tz-igrane@st.t-com .hr podatke , informacije i fotografije (po vlastitom izboru) svojih tvrtki, obrta i apartmana u svrhu online promocije istih.
Online promocija je besplatna za sve članove TZM Igrane.
 
Osobe, tvrtke ili obrti koji imaju nepodmirenih obveza prema Turističkoj zajednici (dug boravišne pristojbe i/ili članarine) neće biti uključeni u online promociju a ako se već promoviraju biti će privremeno isključeni do podmirenja obveza.
 
 
 
Za sva pitanja i/ili nejasnoće možete nazvati na broj +385 99 200 58 11.
 
Turistička zajednica mjesta Igrane
 

Natječaj za direktora

 Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08), članka 26. točke 6. i članka 45. stavka 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Igrane («Glasnik Općine Podgora» broj 3/12), te Odluke Turističkog vijeća od 31.10.2016. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane raspisuje javni

NATJEČAJ za izbor

DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKOG UREDA

TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE

 

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17), te aktima Turističke zajednice mjesta Igrane, kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1.       da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),

2.       da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3.       da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4.       da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5.       da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6.       da poznaje rad na osobnom računalu.

7.       da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

 

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana, od dana objave ovog natječaja. Prijave s potrebitom dokumentacijom, dostavljaju se i zaprimaju na adresu: Turistička zajednica mjesta Igrane, Vrtina 153, 21 329 IGRANE, s naznakom: „Natječaj za direktora“.

Uz pisanu prijavu, potrebno je priložiti:

-        dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi:

-        dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis HZMO (ERPS), i potvrda poslodavca, ili drugi odgovarajući dokaz (Ugovor o radu, Rješenje o prijemu, Rješenje o rasporedu, Izvadak iz sudskog registra poslodavca i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta i potrebna stručna sprema, i vremensko razdoblje.

-        prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

-        potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika;

-        potvrda o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu;

-        dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu;

-        uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

-        životopis.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku od 8 dana, od dana izbora direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Igrane.

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Igrane zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata, temeljem ovog natječaja te nije odgovorno za štetu uslijed njegovog eventualnog poništenja.

 

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IGRANE

Igrane, 21. travnja  2017.

Broj: 48/2017.

Izborna Skupština 20.08.2016

Na izbornoj skupštini Turističke zajednice mjesta Igrane održanoj 20. kolovoza ove godine jednoglasno je donesena odluka o potpisivanju sporazuma o suradnji Turističke zajednice mjesta Igrane i zaklade The Travel Foundation.

Osnovni cilj potpisanog sporazuma je razvijanje akcijskog plana za uključivanje mladih u zapošljavanje u turizmu, razvijanje akcijskog plana za jačanje turističke ponude u destinaciji te razvijanje javno privatnog dijaloga sa ključnim dionicima turističkog sektora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

 

Sastanak dionika u turizmu

Dana 17.8. 2016. u prostorijama Hotela Sensimar Makarska u Igranima u organizaciji zaklade Travel Foundation organiziran je partnerski sastanak dionika u turizmu te je osnovni cilj sastanka bio uskladjivanje i koordinacija aktivnosti u mjestu te mogućnosti i okvir za daljnju suradnju. Sastanku su nazočili svi ključni dionici turizma mjesta Igrane te su dogovorene konkretne sljedeće aktivnosti. Uz vrlo kvalitetnu i konstruktivnu komunikaciju prezentirani su ogledni primjeri dobre suradnje koju je prezentirala magistra turizma gđa Ane Sindik, predstavnik Travel Fundation-a za Hrvatsku.

 

 

Radionica 29.06.2016

 Dana 29.6. Turistička zajednica mjesta Igrane u suradnji sa Travel Foundation organizirala je radionicu "Kako kvalitetno napisati projektne prijave vezano uz kulturnu baštinu i turizam". Sudionici radionice dobili su kvalitetne informacije o svim ključnim elementima projektne prijave i raspoloživim natječajama.    

Poštovani,

u izradi je nova stranica Turističke zajednice mjesta Igrane, pogledajte je...

Krenuli smo u proces koji bi trebao završiti kroz nekoliko mjeseci te će u tom razdoblju biti osvježena novim fotografijama i tekstovima. Trenutačno nova stranica na adresi www.igrane.org predstavlja bazu, donosi nove mogućnosti u odnosu na prijašnje.

U narednom razdoblju bit će iznenađenja, nadamo se - ugodnih. Tvrtka "Nove Vibracije" zadužena je za izradu vizualnog identiteta mjesta i izradu stranice, a u ovom testnom razdoblju Vas molimo da nam kažete svoje dojmove, ukažete na stvari koje smatrate dobrima ili lošima. Mišljenja, fotografije ili tekstove možete slati na tz-igrane@st.t-com.hr.

Iznajmljivače i ugostitelje pozivamo da dostave podatke, fotografije i tekstove te se predstave na www.igrane.org.
 


Turistička zajednica mjesta Igrane

Radionica 28.06.2016

 Turistička zajednica mjesta Igrane potiče aktivnosti mladih u poduzetništva u turizmu kako bi se obogatila turistička ponuda mjesta te je u suradnji sa Travel Foundation organizirala je 28. lipnja 2016. radionicu za poduzetnike početnike.

EVISITOR

 Poštovani,

 

Hrvatska turistička zajednica od 01. siječnja 2016. godine uvela je jedinstveni nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor u koji se moraju unijeti preslike svih rješenja o odobrenju pružanja usluga smještaja.

 

Korištenje sustava eVisitor  je obvezno (i besplatno) za sve iznajmljivače (obveznike prijave/odjave turista), a prijava će biti omogućena samo iznajmljivačima čija su rješenja unijeta u sustav. Korisničko ime, lozinku i TAN listu za spajanje na sustav mogu preuzeti nositelji rješenja uz predočenje osobne iskaznice ili ovlaštenici uz punomoć.

 

Slijedom navedenog molimo Vas žurnu dostavu Rješenja o odobrenju za pružanje usluga smještaja.


EVISITOR TZ 2016 Nove informacije za iznajmljivače 06-2020 Javni Poziv - Ribarske večeri 2023. - Tzm Igrane