Nalazite se na: Business ZPPI

ZPPI

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Turistička zajednica mjesta Igrane uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).

"Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti."

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Turistička zajednica mjesta Igrane informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacijama o svom radu na internetskim stranicama. Na web stranici www.igrane.org su javno dostupne informacije u elektroničkom obliku sukladno Zakonu i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.
Ograničenja prava na pristup informacijama - članak 15. Zakona
(1) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
5) ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.
(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:
1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.
(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.
(7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
(8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije.«.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva službeniku za informiranje:
- elektroničkom poštom na adresu tz-igrane@st.t-com.hr , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama
- poštom ili osobno na adresu: Turistička zajednica mjesta Igrane, Vrtina 153, 21329 Igrane, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje
Vjekoslav Bakalić
tel: +385 21 627 801
email: tz-igrane@st.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama uređuju:
Opći propisi
- Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
- Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
- Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
- Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
- Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
- Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).
Propisi EU
- Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
- Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
- Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o Izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora


Zahtjev za pristup informacijama Zahtjev za dopunu ili spravak informacije Žalba zbog nepostupanja - ponovna uporaba informacija Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti - šutnja uprave Žalba protiv rješenja -ponovna uporaba informacija Žalba protiv rjesenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji Godisnje_izvjesce 2016 Godisnje_izvjesce2017 Odluka o razrješenju i imenovanju Službenika za informiranje - TZMI eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_HR eVisitor-Smjernice GDPR Godisnje_izvjesce 2018. Godisnje_izvjesce 2019. Godisnje_izvjesce 2020. Godisnje_izvjesce 2021.